Sopimusehdot

 1. Sopimusehtojen soveltamisala.

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Uistin.io:n tuottamien ja julkaisemien sähköisten tai puhelimitse tuotettujen mediapalveluiden tarjoamiseen ja myymiseen mainostajalle sekä Asiakkaan tietojen, ilmoitusten ja mainosten esittämiseen ja julkaisemiseen sähköisessä palvelussa.
Tätä sopimusta sovelletaan Uistin.io:n ja asiakkaan välillä. Tämä sopimus on kahdenvälinen sopimus, joka sitoo ja velvoittaa vain sen osapuolia ja luo oikeuksia ainoastaan sen osapuolille.

 1. Sopimuksen syntyminen.

Sopimus medianäkyvyydestä on asiakkaan ja Uistin.io:n välillä voimassa sen sisältöisenä, kun Asiakkaan ja Uistin.io välillä on tilausta tehtäessä kirjallisesti sovittu. Sopimuksen katsotaan sisältävän ainoastaan ne seikat, joista osapuolten välillä on nimenomaisesti sovittu. Asiakas on vastuussa siitä, että se on toimivaltainen sopimaan sopimuksen mukaisista palveluista.

Uistin.io antaa tai lähettää asiakkaalle kirjallisen tilausvahvistuksen. Sopimuksen syntyminen ei edellytä tilausvahvistuksen allekirjoittamista eikä palauttamista. Medianäkyvyyden tilaus voidaan peruuttaa tai siihen voidaan tehdä muutoksia seitsemän (7) päivän kuluessa tilauksen kirjauspäivästä, jona aikana peruutetusta tilauksesta ei aiheudu asiakkaalle kustannuksia. Myöhemmin peruutetut tilaukset eivät vapauta asiakasta maksuvelvoitteesta.

 1. Sopimuksen siirtäminen. 

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Uistin.io:n kirjallista suostumusta. Uistin.io on kuitenkin oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

 1. Sopimuksen voimassaolo. 

Sopimus koskee medianäkyvyyden esittämistä ja julkaisemista sähköisissä palveluissa. Sopimus on aina määräaikainen, ellei siitä ole muuta erikseen sovittu. Kesken sopimuskautta tehty lisätilaus medianäkyvyyden sisältöön on voimassa alkuperäisen medianäkyvyyttä koskevan sopimuksen voimassaoloajan. Lisätilaukset laskutetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

 1. Mediapalveluiden toimittaminen ja tuottaminen. 

Uistin.io ei takaa, että ulkoisen kumppanin mediapalvelut ovat käytettävissä keskeytyksettä. Uistin.io kuitenkin pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan lieventämään mahdollisten tietoliikennehäiriöiden aiheuttamia seurauksia. Uistin.io kuitenkaan vastaa siitä riippumattomista tietoliikennehäiriöistä tai muista katkoksista eikä näiden seurauksista.

Uistin.io korjaa medianäkyvyyksien virheet arkipäivisin (ei lauantaisin) klo 9–15. Asiakas hyväksyy sen, että korjauksia ei tehdä muina aikoina. Uistin.io ei vastaa palveluntarjoajan tekemistä muutoksista. Mahdolliset muutokset eivät vaikuta sopimuksen ehtoihin.

 1. Uistin.io:n yleiset oikeudet ja velvollisuudet. 

Uistin.io:llä on oikeus teettää sopimukseen sisältyviä tehtäviä kolmannella osapuolella. Lisäksi näkyvyyttä voidaan tarjota Uistin.io:n yhteistyökumppanin verkkosivuilla ja/tai sen valitsemassa palvelussa.

Uistin.io ei takaa medianäkyvyyden häiriötöntä tai virheetöntä esittämistä sähköisissä palveluissa. Uistin.io ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä.

 1. Asiakkaan vastuu toimittamastaan materiaalista. 

Asiakas vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että kampanjoissa julkaistava materiaali ei ole ristiriidassa lain, hyvien tapojen, mainonnan eettisten sääntöjen tai vakiintuneen kauppatavan kanssa. Asiakas vastaa siitä, että sen ilmoittamien tietojen perusteella tehty markkinointi ei myöskään johda hyvän tavan vastaiseen markkinointiin ja eikä sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa. Tiedot ovat hyvän tavan vastaista esimerkiksi, jos ne ovat selvästi ristiriidassa yhteiskunnallisten arvojen kanssa tai jos ne ovat syrjiviä tai jos niissä suhtaudutaan hyväksyvästi toimintaan, jossa vaarannetaan terveyttä.

Mikäli mainoskampanjassa mainostetaan elintarvikkeita, vastaa Asiakas siitä, että Asiakkaan antamat tiedot ovat elintarvikelain säännösten, erityisesti sen 9 §:n, mukaisia. Asiakas on näin ollen vastuussa siitä, että markkinoinnin yhteydessä annettavat tiedot ovat totuudenmukaisia ja antavat riittävät tiedot elintarvikkeesta.

Asiakas vastaa siitä, että mikään materiaali ei (linkit mukaan lukien) loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, muita immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. Asiakas vastaa siitä, että sillä on immateriaalioikeuden haltijan kirjallinen suostumus tämän tavaramerkin tms. käyttämiseen osana mainoskampanjaa.

Mikäli Uistin.io:lla on perusteltu syy olettaa, että asiakkaan toimittama materiaali ei ole tämän sopimuksen mukaista, Uistin.io:lla on oikeus poistaa materiaali ilman asiakkaan suostumusta, mutta ei velvollisuutta tähän. Uistin.io pidättää itsellään oikeuden asiakkaan ilmoittamien tietojen ulkoasun muutoksiin.

Asiakkaan on ilmoitettava Uistin.io:lle, jos henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Asiakas on vastuussa siitä, että henkilörekisteristä laadittu rekisteriseloste, josta ilmenevät mm. rekisterin sisältämien tietojen käyttötarkoitus ja suojaus on oikein. Selosteessa on myös mainittava, kuinka tietonsa antanut henkilö voi tarkistaa henkilötietonsa sekä se, kuinka kyseinen henkilö voi muokata henkilötietoja tai saada ne poistetuksi rekisteristä.

Asiakas on yksin vastuussa kampanjassa esitettyjen lupausten toteuttamisesta.

Selvyyden vuoksi todetaan, että asiakas on vastuussa sellaisten velvollisuuksien noudattamisesta, joista se on sopinut jonkin kolmannen osapuolen kanssa. Uistin.io ei ole missään tilanteessa velvollinen ottamaan selvää asiakkaan velvollisuuksista tai sitoumuksista kolmatta osapuolta kohtaan eikä se näin ollen ole vastuussa, jos mainoskampanja rikkoo sanottuja velvollisuuksia tai sitoumuksia.

 1. Asiakkaan toimittaman aineiston käyttöoikeudesta ja palauttamisesta. 

Asiakas luovuttaa tällä sopimuksella Uistin.io:lle oikeuden korvauksetta käyttää ja muunnella asiakkaan luovuttamaa kirjallista tai kuvallista materiaalia sopimuksen mukaisissa medioissa. Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus käyttää kyseistä materiaalia markkinointikampanjan toteutukseen.

Uistin.io:lla on oikeus luovuttaa saatuihin asiakkaan materiaaleihin liittyvät käyttöoikeudet edelleen. Mikäli Uistin.io katsoo, että on asiakkaan edun mukaista, eikä asiakas ole sitä erikseen kieltänyt, on Uistin.io:llä oikeus korvauksetta käyttää ja muunnella asiakkaan luovuttamaa materiaalia asiakkaan näkyvyyden parantamiseksi. Uistin.io ei ole velvollinen palauttamaan asiakkaalle tältä saamaansa materiaalia.

 1. Hinnat ja maksuehdot. 

Uistin.io tai joku muu Uistin.io:n valtuuttama taho laskuttaa asiakkaalta medianäkyvyydestä kulloinkin voimassa olevan sopimuksen mukaisen hinnan sekä muut palkkiot ja kulut.

Maksuehto on seitsämän (7) päivää netto laskun päiväyksestä, ellei asiakkaan kanssa ole toisin sovittu.  Myöhästyneestä suorituksesta peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Mahdolliset muistutukset laskusta on tehtävä kirjallisesti viimeistään eräpäivänä.

 1. Oikeus Medianäkyvyyden julkaisun keskeyttämiseen. 

Uistin.io:lla on oikeus keskeyttää minkä tahansa asiakasta koskevan materiaalin julkaiseminen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta seuraavissa tapauksissa:
(a) Asiakas ei ole maksanut sopimuksen mukaisia maksuja,
(b) Asiakas ei ole noudattanut muita sopimusvelvoitteitaan eikä ole seitsemän (7) päivän kuluessa kirjallisen huomautuksen lähettämisestä korjannut sopimusrikkomustaan,
(c) Asiakas on konkurssissa tai yrityssaneerauksessa tai muutoin sellaisessa taloudellisessa tilassa, ettei Asiakkaan voida odottaa täyttävän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan,
(d) Uistin.io:lla on perusteltu syy olettaa, että materiaali voi olla tämän sopimuksen ja erityisesti sen kohdan 8 vastaista,
(e) Asiakasta ei tavoiteta jonkin sopimukseen liittyvän asian selvittämiseksi tai
(f) Uistin.io:lla on muu materiaalin sisältöön perustuva perusteltu syy keskeyttää materiaalin julkaiseminen. Uistin.io pyrkii viipymättä ilmoittamaan asiakkaalle materiaalin julkaisemisen keskeyttämisestä. Materiaalin julkaisemisen keskeyttäminen ei vapauta asiakasta maksuvelvoitteesta.

 1. Salassapito.

Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisena kaikki tähän sopimukseen, palveluun ja/tai tuotteeseen sekä Uistin.io:n hinnoitteluun liittyvät tiedot.

 1. Sopimuksen purkaminen. 

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus, mikäli sen täyttyminen ylivoimaisen esteen jatkumisen vuoksi viivästyy enemmän kuin kolme (3) kuukautta sovitusta ajankohdasta. Uistin.io:lla on lisäksi oikeus purkaa sopimus osittain tai kokonaan, jos asiakas ei ole korjannut sopimuksen kohdassa 11 tarkoitettua seikkaa kymmenen (10) päivän kuluessa kirjallisen huomautuksen lähettämisestä.

Uistin.io:lla on asiakkaan rikkeestä aiheutuvan sopimuksen purkautumisen yhteydessä oikeus saada täysi korvaus kaikista sopimuksen perusteella suoritetuista palveluista sekä kohtuullinen vahingonkorvaus muista sopimuksen johdosta aiheutuneista kustannuksista. Sopimuksen purkauduttua asiakkaalla ei ole enää oikeutta käyttää Uistin.io:n jo mahdollisesti toimittamia palveluja.

 1. Vahinkojen korvaaminen. 

Uistin.io pyrkii korvaamaan medianäkyvyyden julkaisemisessa tapahtuneen virheen, estymisen tai viivästymisen taikka muun häiriötilanteen ensisijaisesti medianäkyvyyden julkaisuajan pidentämisellä tai uudelleen esittämisellä. Asiakkaan on esitettävä Uistin.io:lle kirjallinen huomautus virheestä, viivästyksestä tai muusta häiriöstä välittömästi ja viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa aineiston julkaisemisen alkamisesta. Asiakkaan katsotaan menettäneen oikeutensa vedota virheeseen, viivästykseen tai muuhun häiriöön mainitun seitsemän (7) päivän jälkeen.

Uistin.io ei vastaa ylivoimaisesta esteestä tai asiakkaasta johtuvien vahinkojen korvaamisesta. Kaikissa tapauksissa Uistin.io:n vahingonkorvausvastuu rajoittuu kaikkien Sopimuksesta aiheutuvien ja siihen liittyvien vahinkojen osalta ainoastaan välittömiin vahinkoihin ja kuitenkin enintään asiakkaan sopimuksen perusteella maksamaan määrään. Uistin.io ei ole vastuussa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä vahingosta, kuten liikevoiton menetyksestä, liiketoiminnan häiriintymisestä tai muustakaan kolmannelle osapuolelle aiheutuvasta vahingosta.

 1. Sovellettava laki ja riidanratkaisu. 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.  Sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

 1. Sopimuksen voimassaolo. 

Nämä sopimusehdot  ovat voimassa toistaiseksi. Uistin.io pidättää oikeuden muuttaa sopimusehtoja. Mikäli sopimusehtojen muuttuessa palvelu muuttuu olennaisella tavalla, on asiakkaalla oikeus irtisanoa sopimusehdot 30 päivän kuluessa uusien sopimusehtojen voimaantulosta.